string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 321Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 8 listopada 2022w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku.Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)[1] art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945) oraz § 17 ust. 1, 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022” przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego nr XXIII/168/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku

Uchwała nr 321
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 listopada 2022


w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)[1] art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945) oraz § 17 ust. 1, 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022” przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego nr XXIII/168/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,     a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku w składzie:
1)     Tadeusz Derebecki – przewodniczący,
2)     Alicja Arendt-Pera – członek,
3)     Magdalena Trzpil – członek
4)     ……. – członek -przedstawiciel Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych
 
§ 2.  W skład  komisji  konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
 
§3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1265, poz. 1812
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (14 listopada 2022, 12:14:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195