string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 235Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 września 2021zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznegoNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.)1 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego stanowiącego załącznik do Uchwały NR XX/146/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 maja 2021 r.

Uchwała nr 235
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 września 2021


zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.)1 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego stanowiącego załącznik do Uchwały NR XX/146/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 maja 2021 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
   
§ 1. W Uchwale Nr 220/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w  sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego:
- Marcin Pilarski”
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (9 listopada 2022, 14:14:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192