string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 313Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 września 2022w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) [1]

Uchwała nr 313
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 września 2022


w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) [1]


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie realizację przedsięwzięcia - inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”, z zastrzeżeniem §2.
 
§ 2. W sprawie szczegółowych warunków i parametrów technicznych rozbudowy skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 060132C z drogą powiatową nr 1620C Górne Wymiary – Podwiesk, należy wystąpić o uzgodnienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1768, poz. 1783                              
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 września 2022, 13:40:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203