string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 318/2022Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 września 2022w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)1), oraz §5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr 318/2022
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 września 2022


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)1), oraz §5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”, zwanej dalej „projektem Programu”, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu w terminie od 30 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności i wydarzenia” i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§ 5. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Programu w następujących formach:
1) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pokój nr 217 (w formie pisemnej bądź ustnej - do protokołu),
2) pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Kolejowa 1, 86-200 Chełmno,
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: m.trzpil@powiat-chelmno.pl,
4) faksem na nr 56 677 24 21.

§ 6. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie, przez uczestnika konsultacji, następujących informacji:
1) nazwy organizacji,
2) adresu organizacji,
3) numeru KRS lub numeru wpisu do odpowiedniej ewidencji stowarzyszeń,
4) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestników, którzy wzięli w nich udział.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański


Załączniki:
Projekt programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023: POBIERZ (332kB) pdf1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2490.


metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Trzpil
Opublikował: Dariusz Banach (29 września 2022, 10:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234