string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 302Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 lipca 2022w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” organizowanego podczas Dożynek Powiatowo–Gminnych Lisewo 2022.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.)1

Uchwała nr 302
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 lipca 2022


w sprawie zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” organizowanego podczas Dożynek Powiatowo–Gminnych Lisewo 2022.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.)1


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
  
 
§ 1.  Zatwierdza się regulamin konkursu „Najładniejszy wieniec dożynkowy”.
 
§ 2.  Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/Zdzisław Gamański/
 
załącznik do uchwały - Regulamin (45kB) word   
 
 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.583.
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (15 lipca 2022, 12:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225