string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 301Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 lipca 2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.)1

Uchwała nr 301
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 lipca 2022


w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.)1


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się Panią Annę Gotthard do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r., w przypadku nieobecności dyrektora.
 
§ 2. Traci moc Uchwała nr 214 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2010 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański      
 
 
 
 
  
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r.    poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (15 lipca 2022, 12:17:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217