string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 300Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 lipca 2022w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz.528 ze zm.)1, art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)2, art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)3, w związku z wnioskiem Pani Jolanty Melanii Szerechan

Uchwała nr 300
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 lipca 2022


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz.528 ze zm.)1, art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)2, art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)3, w związku z wnioskiem Pani Jolanty Melanii Szerechan


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Jolanty Melanii Szerechan, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1.     Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący Komisji – Dorota Ćwik,
2.     Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Joanna Rek,
3.     Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie – Aleksandra Głowacka,
4.     Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki:               
     - Emilia Janina Kasica,
     - Katarzyna Brożek.
 
§ 2. Komisja Egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański      
 
  
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r.  poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116.
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116.
 

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (15 lipca 2022, 12:02:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209