string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 163Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 grudnia 2020w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ChełmnieNa podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)[1] oraz § 10 pkt. 4 Uchwały z dnia 23.12.2020 r. Nr XVII/127/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Uchwała nr 163
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)[1] oraz § 10 pkt. 4 Uchwały z dnia 23.12.2020 r. Nr XVII/127/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.


Zarząd Powiatu w Chełmnie 
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się udzielić pożyczki w 2021 r. w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Rydygiera z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych.
 
§ 2. Końcowy termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 30.12.2021 roku.
 
§ 3. Pożyczka nie jest oprocentowana.
 
§ 4. Szczegółowe warunki pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik do uchwały.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
                                                                                               
 

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz.1622, poz.1649, z 2020 r. poz.284,poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 11:31:15)

Ostatnia zmiana: Dorota Podlasińska (9 listopada 2022, 14:15:41)
Zmieniono: błędnie wpisany rok 2021 zamiast 2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242