string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 158Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 grudnia 2020w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w powiecie chełmińskim”.Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz § 18 uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” i § 18 uchwały nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”

Uchwała nr 158
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2020


w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w powiecie chełmińskim”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz § 18 uchwały nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” i § 18 uchwały nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołać komisję do  rozstrzygnięcia  konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w powiecie chełmińskim”.
 
§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby:
1.      Wojciech Bińczyk – przewodniczący komisji – członek Zarządu Powiatu
2.      Janina Siemiątkowska – z-ca przewodniczącego komisji – Skarbnik Powiatu
3.      Ewa Wirosławska – członek komisji – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
4.      Magdalena Ratowska – członek komisji – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
 
§ 3. Komisja konkursowa może rozstrzygać  w składzie minimum 3 członków, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 11:17:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235