string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 156Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 listopada 2020w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 920), art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)1, art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w związku z wnioskiem Pani Ilony Sandry Mazela

Uchwała nr 156
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 listopada 2020


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 920), art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)1, art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w związku z wnioskiem Pani Ilony Sandry Mazela


  Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Ilony Sandry Mazela, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1.     Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący Komisji – Dorota Ćwik,
2.     Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Anna Kiestrzyn,
3.     Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie – Aleksandra Głowacka,
4.     Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:               
     - Katarzyna Brożek,
     - Emilia Janina Kasica.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
/-/  Wojciech Bińczyk      
 
  
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 11:08:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238