string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 155Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 listopada 2020zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneNa podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński

Uchwała nr 155
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 listopada 2020


zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 77/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, §2 otrzymuje brzmienie:
 
,,§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
1.      integracja sensoryczna
2.      pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną,
3.      wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
4.      seksuologia kliniczna,
5.      doradztwo zawodowe i coaching kariery,
6.      bezpieczeństwo i higiena pracy,
7.      fizjoterapia,
8.      historia i wiedza o społeczeństwie,
9.      bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
10.  matematyka,
11.  informatyka i edukacja informatyczna.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                
 
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk          
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 11:04:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234