string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 151Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 listopada 2020w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.)1 i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

Uchwała nr 151
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 listopada 2020


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.)1 i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala miesięczną cenę energii cieplnej c.o. w systemie ryczałtowym za 1 GJ dla odbiorców posiadających miernik ciepła i za 1 m2  ogrzewanych powierzchni dla odbiorców nie posiadających mierników ciepła (ciepłomierzy) z kotłowni lokalnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie , w wysokości 100,93 zł. brutto (23% Vat) za wyprodukowanie 1 GJ energii cieplnej i 3,66 zł. brutto (23% Vat) za 1 m2 ogrzewanej powierzchni.
 
§ 2. Ustala się cenę podgrzania ciepłej wody w systemie ryczałtowym za 1 m3 zużytej wody w wysokości 37,00 zł. brutto (23% Vat).
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 59/2019 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 października  2020 r.
     
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz.1496, poz. 1693.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 10:30:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249