string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 160Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/83/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2020.

Uchwała nr 160
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/83/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2020.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/83/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:
W § 1 kwotę 92 873 179,57 zł zastępuje się kwotą 92 959 513,57 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 72 883 478,99 zł,
W § 2 ust.1 kwotę 89 445 260,47 zł zastępuje się kwotą 89 531 594,47 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 65 273 845,05 zł.
- Dotychczasowy załączniki nr 6 i 6a, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- Dotychczasowy załącznik nr 9, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4.
- w § 11 ust.1 rezerwę ogólną w kwocie 251.675 zł zastępuje się kwotą 208.675 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 25.895 zł,
b) wydatki inwestycyjne w kwocie 182.780 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

uzasadnienie (49kB) pdf
załącznik nr 1 (85kB) pdf
załącznik nr 1a (84kB) pdf
załącznik nr 2 (79kB) pdf
załącznik nr 2a (256kB) pdf
załącznik nr 3 (52kB) pdf
załącznik nr 3a (60kB) pdf
załącznik nr 4 (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 09:35:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238