string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 243Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 października 2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XVII/127/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2021.

Uchwała nr 243
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 października 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XVII/127/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2021.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/127/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:
- Nr 1 i 1a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 2 i 2a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- Dotychczasowe załączniki nr 6, 6a , otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3, 3a do niniejszej uchwały,
- W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 390 948,15 zł, bez zmian,
W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 931 312
zł zastępuje się kwotą 5 748 090 zł.
- Dotychczasowy załącznik nr 9, otrzymuje brzmienie określone w załącznikiem nr 4.

§ 2. W § 12 ust.1 rezerwy ogólne w wysokości 263.500 zł zastępuje się kwotą 142.904 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 101.404 zł,
b) wydatki inwestycyjne - 41.500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

uzasadnienie (53kB) pdf
załącznik nr 1 (97kB) pdf
załącznik nr 1a (406kB) pdf
załącznik nr 2 (124kB) pdf
załącznik nr 2a (376kB) pdf
załącznik nr 3 (92kB) pdf
załącznik nr 3a (101kB) pdf
załącznik nr 4 (31kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 09:11:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240