string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 164Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/83/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2020.

Uchwała nr 164
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/83/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2020.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/83/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:
- Dotychczasowe załączniki Nr 2 i 2a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Dotychczasowe załączniki Nr 3 i 3a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- Dotychczasowy załącznik nr 6a , otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

uzasadnienie (36kB) pdf
załącznik nr 1 (98kB) pdf
załącznik nr 1a (382kB) pdf
załącznik nr 2 (33kB) pdf
załącznik nr 2a (33kB) pdf
załącznik nr 3 (104kB) pdfmetryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 08:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229