string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 252Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 listopada 2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 poz. 305 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XVII/127/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2021

Uchwała nr 252
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 poz. 305 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XVII/127/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2021


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/127/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:
- Nr 1 i 1a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 2 i 2a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- Dotychczasowe załączniki nr 6, 6a , otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3, 3a do
niniejszej uchwały,
- Dotychczasowy załącznik nr 9, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 392.004,15 zł, bez zmian, 
W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 801 765 zł zastępuje się kwotą 5 890 362 zł.

§ 2. W § 12 ust.1 rezerwy ogólne w wysokości 142 904 zł zastępuje się kwotą 95.804 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 54.304 zł,
b) wydatki inwestycyjne - 41.500 zł, bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


uzasadnienie (233kB) pdf
załącznik nr 1 (115kB) pdf
załącznik nr 1a (341kB) pdf
załącznik nr 2 (178kB) pdf
załącznik nr 2a (406kB) pdf
załącznik nr 3 (121kB) pdf
załącznik nr 3a (131kB) pdf
załącznik nr 4 (274kB) pdf

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz.1535, 1773.

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 15:26:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238