string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 237Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 września 2021zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński

Uchwała nr 237
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 września 2021


zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 167/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia   maksymalnej   kwoty   dofinansowania  opłat  pobieranych  przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe  obejmują  doskonalenie zawodowe   nauczycieli  oraz   formy   i   specjalności   kształcenia,  na  które  dofinansowanie  jest przyznawane, zmienionej Uchwałą Nr 216/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2021 r., §2 otrzymuje brzmienie:
 
,,§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
 
1.       wczesne wspomaganie rozwoju i opieka nad dziećmi do lat 3,
2.       fizjoterapia,
3.       historia i wiedza o społeczeństwie,
4.       bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
5.       matematyka,
6.       informatyka i edukacja informatyczna,
7.       integracja sensoryczna – terapia i diagnoza SI,
8.       brainologia,
9.       oligofrenopedagogika,
10.   wychowanie do życia w rodzinie.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół i placówek.                          
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.        
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 12:49:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278