string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 238Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 września 2021zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rokNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)1 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)

Uchwała nr 238
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 września 2021


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)1 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
   
§ 1. W Uchwale Nr 168/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr 186/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2021 r. w Załączniku do ww. Uchwały ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok” pkt I i IV otrzymują brzmienie:
,,I.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1-,,Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 15.406 zł, w tym:
1)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 2.900 zł
2)      szkolenia i konferencje – 10.306 zł
3)      serwisy prawne – 2.200 zł
 
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 47.609 zł, w tym:
1)   dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 17.100 zł
2)   kursy kwalifikacyjne i doskonalące – 3.200 zł
3)   szkolenia i konferencje – 20.609 zł
4)   przejazdy nauczycieli – 2.000 zł
5)   materiały szkoleniowe i informacyjne – 1.500 zł
6)   serwisy prawne – 3.200 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół/placówek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.        
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 12:44:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269