string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 239Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 października 2021w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w ChełmnieNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)[1] oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 ze zm.)[2]

Uchwała nr 239
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 października 2021


w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)[1] oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 ze zm.)[2]


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje
 
 
§ 1. Zobowiązuje się Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu  Chełmińskiego rocznych sprawozdań z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1655 i poz. 2331.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 12:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284