string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 240Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 października 2021w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań półrocznych z wykonania planu finansowego.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)[1], art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 ze zm.)[2] oraz art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.)[3]

Uchwała nr 240
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 października 2021


w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań półrocznych z wykonania planu finansowego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)[1], art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 ze zm.)[2] oraz art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.)[3]


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje
 
§ 1. Zobowiązuje się Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego półrocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego oraz do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym.
 
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Traci moc Uchwała nr 248/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu w Chełmnie sprawozdań kwartalnych z wykonania planu finansowego.
 
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
       
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 

załącznik do uchwały (42kB) word   

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1655 i poz. 2331.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 12:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252