string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 241Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 października 2021w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań półrocznych z rentowności oddziałów szpitalnych i innych ośrodków kosztów.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)[1] oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 ze zm.)[2]

Uchwała nr 241
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 października 2021


w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań półrocznych z rentowności oddziałów szpitalnych i innych ośrodków kosztów.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)[1] oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 ze zm.)[2]


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala co następuje
 
§ 1. Zobowiązuje się Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego półrocznych sprawozdań z rentowności oddziałów szpitalnych i innych ośrodków kosztów, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego oraz do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 124/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań półrocznych z rentowności oddziałów szpitalnych i innych ośrodków kosztów.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
załącznik do uchwały (26kB) word   
 
 

                                            
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019, poz. 1655 i poz. 2331.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 12:26:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255