string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 247Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 10 listopada 2021w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022-2036Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920)[1] oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)[2]

Uchwała nr 247
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 10 listopada 2021


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022-2036

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920)[1] oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)[2]


 Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2022-2036 według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
  /-/ Zdzisław Gamański
 
 
                                      
           
 
  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1038, 1834

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1535, 1773

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 11:58:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246