string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 249Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 17 listopada 2021w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku.Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)[1] art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945.) oraz § 17 ust. 1, 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020” przyjętego Uchwałą nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.

Uchwała nr 249
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)[1] art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945.) oraz § 17 ust. 1, 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020” przyjętego Uchwałą nr XV/113/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 października 2020 r.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku w składzie:
1)     Tadeusz Derebecki – przewodniczący,
2)     Ilona Borowska – członek,
3)     Alicja Arendt-Pera – członek,
4)     Magdalena Trzpil – członek.
 
§ 2.  W skład  komisji  konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
 
§3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243,
1535

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 11:53:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255