string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 250Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 17 listopada 2021w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 679) i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

Uchwała nr 250
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 679) i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala miesięczną cenę energii cieplnej c.o. ogrzewanych powierzchni dla odbiorców nie posiadających mierników ciepła (ciepłomierzy) z kotłowni lokalnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie , w wysokości  9,49 zł. netto za 1 m2 ogrzewanej powierzchni.
 
§ 2. Ustala się cenę podgrzania ciepłej wody w systemie ryczałtowym za 1 m3 zużytej wody w wysokości 40,00 zł brutto.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 151/2020 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie  ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 października  2021 r.
     
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 11:48:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246