string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 65/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 grudnia 2007w sprawie upoważnienia do składania wniosków ze środków EFSNa podstawie art. 32 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz U. 2001 Nr 142,poz.1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 65/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie upoważnienia do składania wniosków ze środków EFS

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz U. 2001 Nr 142,poz.1592 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Upoważnić Panią Małgorzatę Giżyńską Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie do składania wniosków o przyznanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Działanie 9.5 „ Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” oraz do podpisywania umów z instytucją pośredniczącą w realizacji programu.
2. W przypadku uzależnienia przyznania środków przez instytucję reprezentującą EFS od zarezerwowania środków własnych, przed podjęciem decyzji Dyrektor zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zarządu Powiatu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (3 stycznia 2008, 09:33:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4594