string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 251/2021Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 listopada 2021w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm)1), art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945) w związku z uchwałą nr 242/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku

Uchwała nr 251/2021
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2021


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm)1), art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r., poz. 945) w związku z uchwałą nr 242/2021 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku poprzez wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA zs. w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

§ 2.
Na realizację zadania , o którym mowa w § 1 planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 64 020,00zł (słownie sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym na edukację prawną – 3 960 zł.

§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535.

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Podlasińska
Opublikował: Dariusz Banach (26 listopada 2021, 09:52:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258