string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 244/2021Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 października 2021w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2028”.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 244/2021
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 października 2021


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2028”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021 – 2028”, zwanej dalej Strategią.

§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii w terminie od dnia 25 października do 3 listopada 2021 r.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami określonymi w §4 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego nr VIII/72/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…).

§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej Starostwa www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności” i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa.

§ 5. Informacja o konsultacjach projektu Programu może być przekazywana dodatkowo w inny sposób.

§ 6. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Programu w formie:
1) pisemnej - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, lub poczty elektronicznej na adres pcprchelmno@op.pl, na druku stanowiącym załącznik do niniejszej chwały,
2) ustnej – do protokołu.

§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

Projekt Strategii: POBIERZ (1157kB) pdf
Formularz uwag: POBIERZ (14kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Wirosławska
Opublikował: Dariusz Banach (21 października 2021, 12:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266