string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 164aZarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 grudnia 2020w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19”Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2020 poz. 920 t. j.), art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2020 poz.568 ze zm.

Uchwała nr 164a
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19”

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2020 poz. 920 t. j.), art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2020 poz.568 ze zm.


Zarząd Powiatu w Chełmnie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, którego elementem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”
Dochody ogółem:
 - plan finansowy na 2020 r: 5 094 521,00 zł.
 - plan finansowy na 2021 r: 0,00 zł.
w tym: 
1. Wpływy do rozliczenia, 
Klasyfikacja: Dział 758 / Rozdział 75816 / Paragraf 6290
 - plan finansowy na 2020 r:  5 094 521,00 zł.
 - plan finansowy na 2020 r:  0,00 zł.
Wydatki ogółem:
 - plan finansowy na 2020 r: 2 155 206,00 zł.
 - plan finansowy na 2021 r: 2 939 315,00 zł.
w tym:
1. Wydatki inwestycyjne - "Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem", 
Klasyfikacja: Dział 750 / Rozdział 75020 / Paragraf 6050
 - plan finansowy na 2020 r: 2 155 206,00 zł.
 - plan finansowy na 2021 r: 2 939 315,00 zł.
 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu w Chełmnie
/-/ Zdzisław Gamański

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (12 października 2021, 13:23:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236