string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 63/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 grudnia 2007w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rokNa podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)

Uchwała nr 63/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 grudnia 2007


w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 33/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok, zmienionej Uchwałą Nr 57/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 21 listopada 2007 r. punkty I i V otrzymują brzmienie:
„I. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 12.000 zł, w tym:
1) doradztwo metodyczne – 1.200 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 8.115 zł
3) szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.380 zł
4) kursy dokształcające i szkolenia – 765 zł
5) przejazdy nauczycieli – 540 zł.
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 2.550 zł, w tym:
1) kursy kwalifikacyjne – 1.100 zł
2) kursy i szkolenia – 1.238 zł
3) przejazdy nauczycieli – 212 zł.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (20 grudnia 2007, 12:35:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4912