string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 236Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 września 2021w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)[1], art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)2 oraz §5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr 236
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 września 2021


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)[1], art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)2 oraz §5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


       Zarząd Powiatu Chełmińskiego
      uchwala co następuje:
 
§ 1.  Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”, zwanej dalej „projektem Programu”, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu w terminie od 27 września 2021 r. do 6 października 2021 r.
 
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności” i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
 
§ 5. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Programu w następujących formach:
1) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pokój nr 19 (w formie pisemnej bądź ustnej - do protokołu),
2) pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno,
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: m.trzpil@powiat-chelmno.pl,
4) faksem na nr 56 677 24 21.
 
§ 6. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie, przez uczestnika konsultacji, następujących informacji:
1) nazwy organizacji,
2) adresu organizacji,
3) numeru KRS lub numeru wpisu do odpowiedniej ewidencji stowarzyszeń,
4) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 
§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
 
§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestników, którzy wzięli w nich udział.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.              
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
załącznik do uchwały (1977kB) pdf   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2021 r. poz.1038, poz. 1243 i poz. 1535.

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (24 września 2021, 12:59:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285