string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 56/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 listopada 2007w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292), art. 9g ust. 2 i 5 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami: Dz.U. z 2006 r.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz.U. z 2007 r.: Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369) w związku z wnioskiem pana Patryka Grzeszczak

Uchwała nr 56/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 listopada 2007


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292), art. 9g ust. 2 i 5 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami: Dz.U. z 2006 r.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz.U. z 2007 r.: Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369) w związku z wnioskiem pana Patryka Grzeszczak


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla pana Patryka Grzeszczak, nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący Komisji – Wojciech Bińczyk,
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Zbigniew Jaguszewski,
3. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – Małgorzata Giżyńska,
4. Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Beata Jolanta Derkowska,
- Grzegorz Zalewski,
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Chełmno - gmina:
- Renata Piękoś.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
    
Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (22 listopada 2007, 14:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4258