string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 57/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 21 listopada 2007w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rokNa podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)

Uchwała nr 57/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 21 listopada 2007


w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 33/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok zmienia się punkt VI i otrzymuje on brzmienie:
„VI. Dom Dziecka w Chełmnie – 2.600 zł, w tym:
- szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.600 zł.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (22 listopada 2007, 14:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4658