string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 144Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 października 2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/83/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2020.

Uchwała nr 144
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 października 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/83/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2020.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/83/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, dokonuje się zmian w załącznikach: - Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, - Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, - Dotychczasowe załączniki nr 6 i 6a , otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 3a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175. 

uzasadnienie (30kB) pdf
załącznik nr 1 (41kB) pdf
załącznik nr 1a (82kB) pdf
załącznik nr 2 (41kB) pdf
załącznik nr 2a (250kB) pdf
załącznik nr 3 (51kB) pdf
załącznik nr 3a (58kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (27 października 2020, 08:51:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374