string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 142Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 października 2020zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rokNa podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)

Uchwała nr 142
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 października 2020


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 78/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr 110/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 czerwca 2020 r., w Załączniku do ww. Uchwały ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok” pkt IV otrzymuje brzmienie: 
,, IV.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 43.996 zł, w tym:
 
1)    dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 12.534 zł
2)    kursy kwalifikacyjne i doskonalące – 15.000 zł
3)    szkolenia i konferencje  – 9.446 zł
4)    przejazdy nauczycieli – 2.000 zł
5)    materiały szkoleniowe i informacyjne – 2.000 zł
6)    serwisy prawne – 3.016 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorowi szkoły.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (27 października 2020, 08:24:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333