string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 47/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 sierpnia 2007w sprawie : zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Chełmnie w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat ChełmińskiNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz.232)

Uchwała nr 47/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 sierpnia 2007


w sprawie : zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Chełmnie w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Chełmiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz.232)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
W załączniku do Uchwały Nr 22/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 7 marca 2007 zmienionej Uchwałą Nr 26/07 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 21 marca 2007 wprowadza się następujące zmiany:
1. dotychczasowe brzmienie pkt III otrzymuje oznaczenie ustępu 1.
2. po ust 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku, gdy liczba kandydatów do klas pierwszych spełniających kryteria określone w statucie szkoły jest niższa niż liczba określona odpowiednio w pkt II, dyrektor szkoły w wyjątkowych sytuacjach za każdorazową zgodą organu prowadzącego może utworzyć oddział z mniejszą liczbą osób.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Chełmiński.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (31 sierpnia 2007, 08:16:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5133