Uchwała nr X/79/2019Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 grudnia 2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku.Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)1) , art. 130a ust. 6 w związku z ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.)2) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2019 r. poz. 735)

Uchwała nr X/79/2019
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)1) , art. 130a ust. 6 w związku z ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.)2) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2019 r. poz. 735)


Rada Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa wysokość opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Chełmińskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 2a w/w ustawy.

§ 2
Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym ustala się w następującej wysokości:

Lp. / Rodzaj pojazdu / Opłata za usunięcie pojazdu / Opłata za każdą dobę przechowywania.

1. Rower lub motorower: 118 zł. za usunięcie pojazdu, 21 zł. za każdą dobę przechowywania.
2. Motocykl: 232 zł. za usunięcie pojazdu, 27 zł. za każdą dobę przechowywania.
3. Pojazd o dmc do 3,5 t: 395 zł. za usunięcie pojazdu, 39 zł. za każdą dobę przechowywania.
4. Pojazd o dmc od 3,5 t do 7,5 t: 606 zł. za usunięcie pojazdu, 52 zł. za każdą dobę przechowywania.
5. Pojazd o dmc od 7,5 t do 16 t: 857 zł. za usunięcie pojazdu, 75 zł. za każdą dobę przechowywania.
6. Pojazd o dmc powyżej 16 t: 1263 zł. za usunięcie pojazdu, 136 zł. za każdą dobę przechowywania.
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 1537 zł. za usunięcie pojazdu, 200 zł. za każdą dobę przechowywania.

§ 3
Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu, o której mowa w § 2.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr V/43/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów.


§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
 
Janusz Błażejewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1926, w Dz. U. z 2018 r. poz. 79, poz. 317, poz. 957, poz. 1629, poz. 2244 i poz. 2322 oraz w Dz. U. z 2019 r. poz. 53, poz. 60, poz. 730, poz. 752, poz. 1123, poz. 1466 i poz. 1501.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (27 grudnia 2019, 08:28:46)

Ostatnia zmiana: Alicja Arendt-Pera (21 stycznia 2020, 10:38:18)
Zmieniono: zmieniono uchwałodawcę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281