string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 73Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 grudnia 2019w sprawie: udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)[1] oraz § 10 pkt. 4 Uchwały z dnia 19.12.2019 r. Nr X/83/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Uchwała nr 73
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie: udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)[1] oraz § 10 pkt. 4 Uchwały z dnia 19.12.2019 r. Nr X/83/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się udzielić pożyczki w 2020 r. w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Rydygiera z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych.
 
§ 2. Końcowy termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 28.12.2020 roku.
 
§ 3. Pożyczka nie jest oprocentowana.
 
§ 4. Szczegółowe warunki pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik do uchwały.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
                                                                                               
 
[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz.2245.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (24 grudnia 2019, 10:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2226