string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 72Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 grudnia 2019w sprawie opinii, dotyczącej rozbudowy drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesk, Etap II od km 0+935 do km 1+488Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.[1]), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.[2])

Uchwała nr 72
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie opinii, dotyczącej rozbudowy drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesk, Etap II od km 0+935 do km 1+488

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.[1]), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.[2])


                                                   Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                      uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesk, Etap II do km 0+935 do km 1+488, z zastrzeżeniem § 2.
 
§ 2. W sprawie szczegółowych warunków i parametrów technicznych wykonania skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary - Podwiesk z drogą powiatową nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska, należy wystąpić o uzgodnienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1815


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1716


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (24 grudnia 2019, 10:04:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2258