string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 58Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 października 2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869) oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/26/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2019.

Uchwała nr 58
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869) oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/26/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2019.


                                               Zarząd Powiatu Chełmińskiego 
                                                   uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/26/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019, dokonuje się zmian w załącznikach: - Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, - Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a  do niniejszej uchwały, - Dotychczasowy załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                                                   

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański   

załącznik nr 1 (45kB) pdf
załącznik nr 1a (80kB) pdf
załącznik nr 2 (68kB) pdf
załącznik nr 2a (264kB) pdf
załącznik nr 3 (26kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5440 z dnia 2019-10-16

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (4 grudnia 2019, 14:01:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832