string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 51Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 sierpnia 2019w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2019 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Uchwała nr 51
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 sierpnia 2019


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)


                                                     Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                        uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Chełmińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały,
2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały,
3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2019 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (4 grudnia 2019, 11:45:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1894