string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 70Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/26/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2019.

Uchwała nr 70
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.869)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/26/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2019.


                                                 Zarząd Powiatu Chełmińskiego 
                                                       uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/26/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019, dokonuje się zmian w załącznikach: - Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, - Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a  do niniejszej uchwały, - Dotychczasowy załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                                                   
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański   


załącznik nr 1 (49kB) pdf
załącznik nr 1a (83kB) pdf
załącznik nr 2 (94kB) pdf
załącznik nr 2a (269kB) pdf
załącznik nr 3 (26kB) pdf


 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 13:52:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2178