string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 56Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 25 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019.511),

Uchwała nr 56
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 25 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019.511),


                                                     Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                        uchwala, co następuje:
 
§1.
W uchwale Nr 55/2019 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie §4 otrzymuje brzmienie:
„ § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2019 r.”
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 12:36:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2315