string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 71Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 listopada 2019zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)

Uchwała nr 71
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 listopada 2019


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)


                                                Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                     uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok, w Załączniku do ww. Uchwały ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok” pkt IV otrzymuje brzmienie:
 
,, IV.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 40.254 zł, w tym:
 
1)    dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 20.844 zł
2)    seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia nauczycieli – 6.756 zł
3)    inne formy doskonalenia * – 6.754 zł
4)    przejazdy nauczycieli – 2.000 zł
5)    materiały szkoleniowe i informacyjne – 1.000 zł
6)    serwisy prawne – 2.900 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 11:30:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2254