string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 66Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami[1]) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Uchwała nr 66
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami[1]) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)


                                                     uchwala się co następuje:
 
§ 1. W uchwale Zarządu Powiatu w Chełmnie nr 272/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego, zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W skład komisji przetargowej wchodzą następujące osoby:
1. Wojciech Bińczyk - Wicestarosta Chełmiński – Przewodniczący Komisji
2. Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu – Wiceprzewodniczący komisji
3. Tadeusz Derebecki – Sekretarz Powiatu – Wiceprzewodniczący komisji
4. Zbigniew Bernacki – Naczelnik Wydziału GKN – Członek komisji
5. Barbara Tomaszewska – Z-ca Naczelnika Wydziału GKN – Członek komisji
6. Anna Jaruszewska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Członek komisji
7. Jakub Babicz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Członek Komisji
8. Alicja Winnicka – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Członek komisji.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                         
  
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


[1] Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w : Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz 270, 492. 801, 1309, 1589, 1716


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 10:47:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2286