string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 65Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 listopada 2019w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)[1] art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294) oraz § 17 ust. 1, 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020” przyjętego Uchwałą nr VIII/ 61 /2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r.

Uchwała nr 65
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)[1] art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294) oraz § 17 ust. 1, 3 i § 18 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020” przyjętego Uchwałą nr VIII/ 61 /2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r.


                                                  Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                     uchwala co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku w składzie:
1) Tadeusz Derebecki – przewodniczący,
2) Alicja Arendt-Pera – członek,
3) Dorota Beska – członek.
 
§ 2.  W skład  komisji  konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1570


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 10:44:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2297