string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 64Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 października 2019w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)

Uchwała nr 64
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 października 2019


w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)


                                                 Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                      uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje  się  plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego nauczycieli na 2019 rok.
 
§ 2. Plan określony w § 1 przewiduje środki finansowe zaplanowane przez dyrektora szkoły/placówki na dofinansowanie w części lub w całości kosztów  różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą           w formach doskonalenia zawodowego i stanowi on załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
 
   
  
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański 

załącznik do uchwały (15kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 10:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2317