string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 63Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 października 2019w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński

Uchwała nr 63
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 października 2019


w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Chełmiński


                                                 Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                      uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie oraz maksymalne kwoty tego dofinansowania (za jeden semestr nauki):
1.       studia uzupełniające magisterskie – do 1.800,00 zł,
2.       studia podyplomowe – do 1.800,00 zł,
3.       studia doktoranckie – do 1.800,00 zł.
 
§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
1.       integracja sensoryczna,
2.       wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka,
3.       edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
4.       rolnictwo,
5.       logistyka i transport,
6.       pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
7.       biologia,
8.       diagnoza i terapia pedagogiczna,
9.       bezpieczeństwo i higiena pracy.
 
§ 3. Ustalenia, o których mowa w § 1 i 2 obowiązują w 2019 r.
 
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych  kwot dofinansowania opłat za  kształcenie nauczycieli  pobieranych  przez uczelnie oraz specjalności   i   formy  kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół i placówek                           
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.
 
                                                
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański                
 
 
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 09:44:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1873