string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 61Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 października 2019w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 39/1796/19 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r., dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne,

Uchwała nr 61
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 października 2019


w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 39/1796/19 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r., dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne,


                                                            Zarząd Powiatu 
                                                       uchwala, co następuje: 


§ 1. Zatwierdza się diagnozy zapotrzebowania szkół w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu 
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 09:33:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1872