string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 60Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 października 2019w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego Załącznik do uchwały nr 37/1676/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r., dla konkursu w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 60
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 października 2019


w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego Załącznik do uchwały nr 37/1676/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r., dla konkursu w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


                                                Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się diagnozy szkół  opracowane na potrzeby realizacji projektu „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 09:27:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1853