string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 69/2019Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 listopada 2019w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) , art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294) w związku z uchwałą nr 62/2019 Zarzadu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku

Uchwała nr 69/2019
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2, 13 ust. 1 oraz 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) , art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294) w związku z uchwałą nr 62/2019 Zarzadu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku poprzez wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

§ 2.
Na realizację zadania , o którym mowa w § 1 planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 64 020,00zł (słownie sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym na edukację prawną – 3 960 zł.

§ 3.
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Chełmińskiego
Zdzisław Gamański

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Podlasińska
Opublikował: Dariusz Banach (29 listopada 2019, 11:30:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1800